Różnice miedzy wydatkami a kosztami

0
5796

 

Bardzo często wydatki i koszty traktuje się jako pojęcia zamienne. Potocznie ma to swoje uzasadnienie, jednak w nauce rachunkowości oraz praktyce księgowej te pojęcia mają różne znaczenia.

Wydatki najczęściej w ekonomicznym ujęciu definiuje się jako każdy rozchód środków pieniężnych zarówno z kasy, jak i rachunku bankowego jednostki gospodarczej, który jest podejmowany w związku z regulowaniem różnych zobowiązań za określone dobra czy usługi. Co do zasady nie każdy wydatek jest kosztem, natomiast każdy koszt jest uwarunkowany wydatkiem.

 

Podział wydatków

Jeśli weźmiemy pod uwagę powyższą uwagę, to wydatki można podzielić na dwie grupy:
– wydatki, które nie stanowią kosztów
– wydatki, które stanowią koszty.

Wydatki, które nie stanowią kosztów, to takie, które pokrywają zobowiązania, których źródłem były:
– relacje prawne (np. odprowadzenie podatków, wypłata dywidend)
– relacje finansowe i kredytowe (zwrot pieniężnych pożyczek i kredytów).

 

Zupełnie inaczej przedstawia się druga grupa wydatków, czyli tych, które stanowią koszty. Należą do nich wszystkie działania, które prowadzą do pokrycia zobowiązań powstałych na drodze nabycia środków do produkcji dóbr i usług, a które w wyniku zużycia stanowią koszt.

Wydatki można podzielić na trzy grupy. Podstawowym kryterium podziału jest kryterium czasowe. Wyróżnia się:

– wydatek, który nastąpił wcześniej niż poniesienie kosztu (np. zakup materiału niezbędnego do późniejszej produkcji)
– wydatek następujący w tym samym momencie, co poniesienie kosztu (np. wypłata wynagrodzenia pracownikom)
– wydatek, który poniesiono później niż nastąpił koszt (np. najpierw zużyto materiały, za które zapłacono później)
– wydatek nastąpił wcześniej niż poniesienie kosztu (np. zakup materiałów, które zostaną zużyte w okresie późniejszym).

 

Rodzaje kosztów

Koszty operacyjne:
– Koszty operacyjne działalności zasadniczej – te koszty są związane z podstawową działalnością jednostki gospodarczej
– Pozostałe koszty operacyjne – mają związek ze: sprzedażą i likwidacją środków trwałych, jak również wartości niematerialnych i prawnych oraz zapłatą grzywn i odszkodowań, przekazaniem darowizn i działalnością socjalną
– Koszty finansowe – należą do nich m.in. koszty związane ze sprzedażą papierów wartościowych, potrącone dyskonta, prowizje od kredytów i pożyczek, odsetki za zwłokę przy spłacie zobowiązań.

 

Koszty charakteryzują się kilkoma ważnymi cechami, które ułatwiają ich odróżnienie od ogółu wydatków. Nalezą do nich:

– Wartość określona w jednostkach pieniężnych
– Zmniejszają korzyści ekonomiczne jednostki, gdyż zmniejsza się wartość aktywów lub zwiększają zobowiązania i rezerwy
– Zmniejsza się wartość kapitału własnego lub powiększa się jego niedobór.

Dlaczego tak ważne jest rozróżnienie wydatków i kosztów? Właściwe określenie zależności między nimi ma bardzo duże znaczenie dla prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego, czyli rachunków przepływów rachunku przepływów pieniężnych i rachunku zysków i strat. Prawidłowo sporządzone sprawozdanie pozwala właściwie określić stan przedsiębiorstwa i przygotować plany jego rozwoju na przyszłość.