Finanse w dzisiejszym świecie

0
495

Czym zajmuje się nauka o finansach? Oczywiście pieniędzmi, odpowie większość z nas. Jednak finanse to nie tylko pieniądze z portfela, ale także procesy, które mają związek z gromadzeniem, rozporządzaniem i wydawaniem pieniądza. Tak bardzo szeroka definicja tego pojęcia sprawia, że i nauka o finansach łączy wiele różnych dyscyplin. Same finanse pełnią wiele różnych funkcji. Do najważniejszych należą funkcje:

– stymulacyjna
– rozdzielcza
– fiskalna
– kontrolna.

Ich rola w gospodarce jest bardzo istotna. Każda z tych funkcji sprawia, że pojawiają się lub znikają różne możliwości rozwoju gospodarczości. Pierwsza z funkcji, stymulacyjna polega przede wszystkim na możliwości pobudzania lub hamowania rozwoju działalności gospodarczej.

Funkcję rozdzielczą można jeszcze podzielić na:
– funkcję ostateczną – zakup produktu lub usługi kończy jego drogę na rynku
– transakcyjną – przeprowadzane są różne transakcje
– transferową – przemieszcza się tylko pieniądz, bez ruchu usług i towarów.

Funkcja fiskalna dostarcza państwu środków na realizację jego zadań. Jest to najważniejsza funkcja finansów dla sprawnego działania państwa i zaspokajania podstawowych potrzeb obywateli.

Funkcja kontrolna pełni ważną rolę w ustalaniu stanu gospodarki. Śledzenie przepływów pieniężnych na rynku, a następnie ich analiza pozwala na ustalenie różnych wskaźników, które pokazują nie tylko aktualny stan gospodarki przedsiębiorstwa czy państwa, ale też pozwalają przewidzieć rozwój sytuacji.

Różnorodne finanse
Najczęstszym podziałem finansów, jest podział uwzględniający kryteria przedmiotowe i podmiotowe. Stosując kryterium przedmiotowe wyróżniamy finanse według strumieni i według stanów pieniądza. Natomiast kryterium podmiotowe pozwala wyróżnić finanse pod względem podmiotu, który zajmuje się finansami. W tym podziale mamy finanse: publiczne, prywatne, gospodarstw domowych, banków, przedsiębiorstw, ubezpieczeń. Często elementy tego podziału nazywa się ogniwami finansów.

Finanse publiczne można zdefiniować jako te, które należą do państwa i samorządu terytorialnego. Obejmują one gromadzenie i rozdysponowywanie środków publicznych na cele związane z funkcjami państwa i samorządów terytorialnych.

Wyjątkowo obszerne jest pojęcie finansów prywatnych. Obejmują one całą działalność gospodarczą na własny rachunek, w tym wszystkie rodzaje przedsiębiorstw. Natomiast finanse gospodarstw domowych obejmują to, co dotyczy pracy zarobkowej osób fizycznych.

Finanse w dzisiejszym świecie
Rozwój gospodarki spowodował powstanie nauki o finansach. Zajmuje się ona wszelkimi zjawiskami i procesami związanymi z pieniądzem. Wyjaśniając procesy zachodzące przy przepływie pieniądza, pozwala na podejmowanie właściwych decyzji gospodarczych i unikanie błędów. Szeroko analizowane są też informacje finansowe. Bada się m.in. inwestowanie, rynki finansowe czy politykę finansową. Elektroniczne media typu Internet spowodowały, że ilość transakcji dokonywanych na rynku finansowym bardzo, a to powoduje wzrost ryzyka systemu finansowego.