Rachunek przepływów pieniężnych

0
434

Sprawozdanie finansowe składa się z wielu elementów. Jednym z nich jest rachunek przepływów pieniężnych, zwany często sprawozdaniem z przepływów pieniężnych lub z angielskiego cash flow. Sporządzają wszystkie jednostki, które podlegają obowiązkowemu badaniu rocznego sprawozdania finansowego.

Przepływy pieniężne, zwane niekiedy przepływami gotówkowymi mają dość różnorodne znaczenie. Mogą się odnosić do wpływów z należności, mogą też oznaczać płynne środki wygenerowane w ramach rentownej działalności, a także zmiany sald na rachunkach bankowych za dany okres. W przepływach uwzględnia się nie tylko elementy, które wchodzącą w skład rachunku zysków i strat (sprzedaż, koszty, wynik finansowy), a także uwzględnia tam elementy w nim nieujęte, które nie są przychodami ze sprzedaży ani kosztów ich uzyskania, jednak mają często duży wpływ na poziom wypłacalności przedsiębiorstwa. Bardzo często przepływy pieniężne określa się jako wpływy i wydatki w formie gotówki oraz jej ekwiwalentów.

Czym jest rachunek przepływów? Terminem tym określa się rozwinięcie o charakterze analitycznym, które obejmuje przedstawionew bilansie informacje o zmianie stanu środków pieniężnych. Dokonuje się tego w okresie sprawozdawczym. Główny cel wykonywania takiego sprawozdania to ocena możliwości jednostki gospodarczej do generowania środków pieniężnych oraz potrzeb w zakresie ich wykorzystania, a przede wszystkim informacja o stopniu płynności finansowej.
Metody sporządzania
Cash flow sporządza się w formie zestawienia, które prezentuje obieg środków pieniężnych. Można go wykonywać na dwa sposoby:

metodą bezpośrednią
metodą pośrednią.

Metoda bezpośrednia polega na przeanalizowaniu nie tylko wszystkich wpływów, ale również wszystkich wypływów środków pieniężnych, które dotyczą działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. Natomiast metoda pośrednia to nic innego jak korygowanie zysku netto tak, aby był on sprowadzony do zmian o charakterze netto w środkach pieniężnych, co zachodzi na skutek działalności operacyjnej. Tu także należy uwzględnić wszystkie wpływy i wypływy z działalności inwestycyjnej i finansowej.

Co wpisuje się do zestawienia
Bez względu na zastosowaną metodę, w rachunku przepływów pieniężnych powinny się znaleźć odpowiednio pogrupowane informacje, które będą dotyczyły: wpływów z działalności operacyjnej, innych wpływów z podziałem na ich źródła, wydatków z podziałem na ich źródła, wartości środków pieniężnych na początek okresu, wartości środków pieniężnych na koniec okresu.

Wpływy z działalności operacyjnej pozwalają na pokazanie skuteczności przedsiębiorstwa w zakresie generowania przepływów z działalności podstawowej. Operacyjna działalność podstawowa to produkcja i sprzedaż klientom produktów lub usług. W tej pozycji nie uwzględnia się transakcji, które mają charakter jednorazowy oraz tych, które nie są związane z działalnością podstawową. Przepływy z działalności operacyjnej obejmują m.in.: przypływy z ze sprzedaży produktów i usług, wypływy z tytułu zapłat dostawcom za dostarczone towary i materiały, wypływy z tytułu wynagrodzeń, wypływy z tytułu opłat i podatków.

Przepływy z działalności inwestycyjnej to przede wszystkim wypływy z tytułu zakupu środków trwałych, przypływy z tytułu sprzedaży środków trwałych, wypływy z tytułu zakupu udziałów i akcji.